СПОРТЕН КЛУБ ВИКИНГ 2008 - Севлиево

"Спортен Клуб Викинг 2008 - Севлиево"

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Общо Събрание

Управителен Съвет

Контролен Съвет

Членове

Клубът започва да функционира от началото на учебната 2008/2009 година и работи като част от проекта за извънкласни дейности в СУ „Васил Левски” - "УЧИЛИЩЕТО НАЧИН ДА ОТКРИЕШ СЕБЕ СИ" по оперативната програма - "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 и програмата на МОН „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, който се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.
ЦЕЛИ:
Да развива индивидуалните физически способности на децата.
Да формира навици за здравословен начин на живот.
Да създава умения за работа в екип, подобрява психологическия климат сред децата.
Да инициира, организира и участвува в демонстрации и състезания на училищно и междуучилищно ниво.
Да партнира с родители и учители при организиране на съвместни забавно-развлекателни спортни празници.
Да повишава мотивацията у учениците за участие в училищния и извънучилищен живот.
Да партнира с другите спортни клубове.

От декември 2012 година с промени в устава  е трансформиран, като Сдружение с нестопанска цел - Спортен клуб ВИКИНГ 2008 - гр. Севлиево 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg